ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำ ทต.กำเนิดนพคุณ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง กำหนดจำนวนหลักเกณฑ์และสถานที่ปิดประกาศ เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 23 ก.พ. 2564
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกำเนิดนพคุณ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 23 ก.พ. 2564
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 23 ก.พ. 2564
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 23 ก.พ. 2564
แผนที่แบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 23 ก.พ. 2564
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 10 ก.พ. 2564
ฐานความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 10 ก.พ. 2564
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด [อ่าน 1 คน] เมื่อ 10 ก.พ. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 05 ก.พ. 2564
เรื่อง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 05 ก.พ. 2564
แบบ ผ.ถ 4.1 ใบสมัครเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 05 ก.พ. 2564
แบบ ส.ถ.4.1 ใบสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 05 ก.พ. 2564
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 05 ก.พ. 2564
ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 05 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1