ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
2 ตลาดสดบางสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
62
08 ก.ค. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
141
01 ก.ค. 2564
4 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
133
25 มิ.ย. 2564
5 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
202
01 มิ.ย. 2564
6 เรื่อง ขยายระยะเวลาการบังคับตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาตโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)และการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
30 เม.ย. 2564
7 กฎกระทรวง กําหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
05 ม.ค. 2564
8 เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
09 ธ.ค. 2563
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
30 พ.ย. 2563
10 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
126
09 พ.ย. 2563
11 การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
26 ต.ค. 2563
12 ประกาศเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
09 ต.ค. 2563
13 แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
07 ต.ค. 2563
14 ขยายกำหนดเวลดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
28 ส.ค. 2563
15 ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
06 ส.ค. 2563
16 ทบทวนปรับปรุงปฎิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
04 ส.ค. 2563
17 ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
22
03 ส.ค. 2563
18 จุดตู้รับแสดงความคิดเห็น
104
26 มิ.ย. 2563
19 เทศบาลกำเนิดนพคุณ ต่อต้านคอรัปชั่น ACT NOW :ร่มกันสู้ กอบกู้อนาคต
111
23 มิ.ย. 2563
20 สำนักงาน ป.ป.ช.ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นกรอกแบบสอบถาม
111
04 มิ.ย. 2563
21 คะแนนประเมินประสิทธิภาพของ อปท LPA
113
04 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9