ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
14 ม.ค. 2565
3 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
07 ม.ค. 2565
4 ขอเชิญข้าประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
7
06 ม.ค. 2565
5 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
23 ธ.ค. 2564
6 คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
03 พ.ย. 2564
7 ตลาดสดบางสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
95
08 ก.ค. 2564
8 ประกาศเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
180
01 ก.ค. 2564
9 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
169
25 มิ.ย. 2564
10 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
242
01 มิ.ย. 2564
11 เรื่อง ขยายระยะเวลาการบังคับตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาตโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)และการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
124
30 เม.ย. 2564
12 กฎกระทรวง กําหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
05 ม.ค. 2564
13 เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
133
09 ธ.ค. 2563
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
131
30 พ.ย. 2563
15 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
152
09 พ.ย. 2563
16 การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
26 ต.ค. 2563
17 ประกาศเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
09 ต.ค. 2563
18 แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
07 ต.ค. 2563
19 ขยายกำหนดเวลดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
28 ส.ค. 2563
20 ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ ดาวน์โหลดเอกสาร
124
06 ส.ค. 2563
21 ทบทวนปรับปรุงปฎิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
04 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9