กิจกรรม : ภาพกิจกรรมโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล


รายละเอียด :
    ภาพกิจกรรมโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล นำโดยนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการพนักงานเทศบาล เสริมสร้างจิตสำนึกในการทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานานจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทำให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสำนึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564    อ่าน 73 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**