กิจกรรม : ภาพกิจกรรมอบรมมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ ประ


รายละเอียด :
     ภาพกิจกรรมอบรมมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ และเพื่อให้ทุกกอง/สำนักในเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ ได้มุ่งเน้นให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมารฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตสำนึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ จึงได้จัดอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างจิตสำนึกค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานของเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564    อ่าน 165 คน   
 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**